Bộ Xây dựng dự kiến mức sản lượng tiêu thụ này sẽ tăng khoảng 3% so với năm 2013.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.