Trong quý I/2014, Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trước nhiều áp lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục gặp các khó khăn rất lớn, nhất là khó khăn về tài chính. Song dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV Tổng Công ty, sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc Công ty trong quý I/2014, kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đó là mở đầu tốt đẹp tạo tiền đề cho một năm sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.