15:28 12/04/2018
THÔNG BÁO: VĂN BẢN PHÁP QUY THÁNG 03/2018
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2018:

1. Nghị Định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2018) Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

2. Nghị Định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 (Có hiệu lực từ ngày 11/3/2018) Quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Nghị Định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/5/2018) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

4. Nghị Định 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 (Có hiệu lực từ ngày 08/3/2018) Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng h&